Bakgrund & syfte

Svartådalens Bygdeutveckling

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom aktivt arbete för att bygdens serviceutbud kvarstår och utvecklas samt att samarbetet föreningar/boende/företag ökar.

Medlemmarna deltar med egna arbetsinsatser och/eller begagnar föreningens tjänster i arbetet med att driva bygdeutvecklingsprojekt t.ex. marknadsföring av bygden, utveckling av lokala produkter, bevarandet av samhällsservice och utvecklande av infrastruktur för IT, turism och transporter.
 

 

Därför bildade vi föreningen

Upptakten till det utvecklings-arbete vi bedriver i dag skedde i mars månad 1999 i Åsens skola, det var ett öppet möte i Cesams regi. Där kom det fram önskemål som gjorde att Färnbo Byalag återuppstod efter några års uppehåll.
Färnbo Byalag engagerade sig i bygdeutveckling i lite vidare kretsar och fick genom Länsbygderådet i Västmanland vetskap och info. om ett tänkt LEADER+ område där delar av Sala kommun skulle ingå.

Efter kontakt med Lag- gruppen för att framföra vårt intresse att tillhöra området Nedre Dalälven fick vi efter en tid positivt besked, vi skulle få vara med.
22 februari, 2001 var det ett info.möte i Fläckebo och vi fick reda på var gränsen för Leader+ området skulle gå, det visade sig att Fläckebo skulle hamna precis utanför, men att ett samarbete över gränsen inte skulle möta några hinder.
En arbetsgrupp bildades, där representanter för Färnbo Byalag ingick.

Efter ett halvårs arbete där vi bl.a. sökte och fick Bygdepeng för att kunna fortsätta med de idéer som kommit fram, en turistbroschyr och en hemsida, insåg vi att det behövdes ett annat upplägg på arbetet med bygdeutvecklingen.
Efter som vi arbetade i Västerfärnebo- och Fläckebo socknar letade vi efter ett namn som skulle passa, under tiden var arbetsnamnet Svartådalens Bygdeutveckling.


Foto: Arne Antonsson

Tanken på att bilda en Ekonomisk förening hade växt fram och vid ett stormöte i Västerfärnebo Bygdegård den 5 november 2001 togs ett beslut om att bilda en interimsstyrelse med ledamöter från föreningar och näringsliv i bygden. Därmed var ett stort steg taget mot den vision om samarbete som arbetsgruppen strävat efter.
20 februari 2002 bildades Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening.

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897