Tuesday 02 June 2015

Utbyggnad av bredband

Utbyggnaden av bredband i Svartådalen

Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk Förening (SBU) har de senaste åren genomfört enkäter och möten för att undersöka intresset hos fastighetsägarna att ansluta sig till fibernät för att få snabbt bredband. Antalet svar på enkäterna var inledningsvis lågt och bland dem som svarade var från början många negativa eller tveksamma.

Nu har dock intresset ökat och i Svartådalen har flera fiberföreningar bildats i syfte att bygga lokala fibernät (bynät). Vissa har kommit en bit på väg i sina projekt. (Gussjö och Vrenninge är klara med sina projekt och driftssatta, Norra Västerfärnebo bygderåd samt Nyhyttan – Örbäck inklusive Orrnäs och Norrhörende är på gång.

SBU stödjer bildandet av lokala fiberföreningar. Experter i form av kommunala bredbandssamordnare, konsulter samt företag med erfarenhet av att medverka i fiberföreningars projekt över hela landet är eniga i sina rekommendationer att inte bilda för stora föreningar.

Mellan 20 och 70 intresserade fastighetsägare bedöms vara en lämplig storlek på de lokala fiberföreningarna. Detta på grund av hur bidragssystemet är utformat och att större projekt helt enkelt blir för komplicerade att hantera.

Här i bygden står vi alltså inför utmaningen att få igång ett antal grannsamarbeten inom avgränsade områden för att bilda lokala fiberföreningar. För att stödja en sådan utveckling har SBU under våren ordnat två informationsmöten med medverkan från personer som jobbat med befintliga fiberföreningar samt från kommunala bredbandssamordnare från Sala och från Fagersta/Norberg.

Deltagarna vid mötena har varit personer som representerar områden i Svartådalen som bedömts som lämpliga att inledningsvis starta lokala fiberföreningar i. Dessa områden är:

-          Västerfärnebo tätort

-          Hedåker/Mälby/Västerbykil

-          Västerby/Ålsvarta/Hörnsjöfors/Paradiset/Sörhörende

-          Hällby/Norrgärsbo/Sörgärsbo/Sörål/Norrål-         

-          Smedsbo och norrut

-          Norrsalbo/Salbohed och norrut åsen

Vidare finns fastigheter i områden som ligger längre bort men som inte får glömmas: Falnäs, Bjurfors, Lasjö, Prästhyttan med flera.

Indelningen i de här områdena är ingalunda huggen i sten. Till sist kommer fiberföreningarnas områden att bestämmas av var och i vilken utsträckning fastighetsägarna är intresserade av fiberanslutning. Den första uppgiften för dem som kallar sina grannar och boende i närområdet till uppstartsmöten, blir att göra en ”marknadsundersökning” för att utröna hur stor anslutningsgrad den lokala föreningen kan förvänta sig.

SBU tar på sig rollen som samordnare mellan de sex ovan nämnda områdena. Kontaktperson inom SBU är Lennart Klaar, telefon 070-6490224.

Sala kommun har rollen som samordnare av bredbandsprojekt över hela kommunen. Kontaktperson är kommunens bredbandssamordnare Hanna Svensson, telefon 0224-747309 eller 0224-36184.

 

Förmånligt fiberlån

Vissa fastighetsägare har uttryckt tveksamhet på grund av anslutningsavgiften (ca 20 000 kronor). SBU har därför förhandlat med Sala Sparbank, som erbjuder ett mycket förmånligt ”fiberanslutningslån” på fem år till 3,02 % ränta, vilket gör internet-, TV- och telefonabonnemangen billigare 

Jesper Berggren

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Mån-tors 09:15-14:15
 

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897